Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Obec Třebešice

05.10.2017 11:01

ČÍSLO JEDNACÍ: 132100/2017  |  DATUM:  5.10.2017

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Obecní úřad Třebešice, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,

oznamuje,

na základě žádosti, kterou dne 4.10.2017, č.j. 132103/2017 podala Obec Třebešice, se sídlem Třebešice 39, 257 26 Divišov, ve věci vydání povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 lípa malolistá, ve výšce 130 cm obvod kmene nad zemí 220 cm - špatný zdravotní stav, v k.ú. Třebešice u Divišova,

zahájení správního řízení dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75, odst. 1. písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v rámci zahájení řízení nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

spojené s místním šetřením, které je tímto svoláno na pondělí 23.10.2017 v 9,30 hod na místě žadatele, na pozemku parc. č. 1134/1 v k.ú. Třebešice u Divišova.

Zdůvodnění žádosti: Lípa je viditelně silně proschlá, napadená hnilobou (viz. příloha č.1). Lípa je v těsném sousedství barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého, která je památkově chráněná (rejstř. č. 15915/2-200/4) a ohrožuje nejen stavbu kaple, ale i přilehlé nemovitosti - rodinný dům, chatu a budovy patřící k zámku Třebešice.

Obecní úřad v Třebešicích, v souladu s § 47 zákona č. 500/2004  Sb., správní řád, v platném znění, uvědomuje všechny známé účastníky řízení o zahájení uvedeného řízení.

 

Účastníci řízení:

Obec Třebešice, sídlo: Třebešice 39, 257 26 Divišov

Město Benešov, Odbor životního prostředí – Ochrana přírody, IDDS: cb4bwan, sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Město Benešov, Odbor výstavby a územního plánování – Památková péče, IDDS: cb4bwan, sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Český svaz ochránců přírody, OS Benešov, IDDS: 3duif95, sídlo: Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

 

Příloha č.1:

  

 

 

otisk úředního razítka

Hana Moravcová, starostka obce

 

 

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 5.10.2017.

 

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871