ROZHODNUTÍ č. 14-2016-291909 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8, odst. 1

17.10.2016 20:26

ČÍSLO JEDNACÍ:                                                             VYŘIZUJE:                                                               DNE:

291909/2016                                                                   Hana Moravcová | 731 000 871                                    17.10.2016

 

 

ROZHODNUTÍ č. 14-2016-291909

o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8, odst. 1

 

Obecní úřad Třebešice, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst.1 písmene a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona, dále dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona a dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona a po provedeném správním řízení dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě Vaší žádosti ze dne 19.09.2016

povoluje

účastníku řízení, Obci Třebešice, Třebešice 39, 257 26 Divišov, IČ: 00473375 kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8, odst. 1. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění:

-   1 lípa malolistá, ve výšce 130 cm obvod kmene nad zemí 251 cm - špatný zdravotní stav, v k.ú. Třebešice u Divišova, na pozemku parc. č. 1134/1 v k.ú. Třebešice u Divišova

-    v době vegetačního klidu, tj. od 01.11.2016 do 31.03.2016

-    Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedního vzrostlého stromu (lípa malolistá), dalších vzrostlých stromů v sousedství, barokní kapličky sv. Jana Nepomuckého, řilehlých nemovitostí, pozemků ani zdraví osob.

a ukládá žadateli

náhradní výsadbu dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v rozsahu 1 ks lípy malolisté o výsadbové velikosti 12 -14 na pozemku par.č. 1134/1 v k.ú. Třebešice u Divišova vč. podpůrných kůlů s výsadbou nejpozději do 2 let od vydání tohoto rozhodnutí (po rekonstrukci barokní kapličky sv. Jana Nepomuckého) včetně následné péče po dobu 5 let.

Odůvodnění:

Obecní úřad Třebešice obdržel dne 19.09.2016 žádost obce Třebešice na povolení pokácení 1 ks lípy malolisté s obvodem kmene 251 cm ve výšce 130 cm nad zemí na pozemku par.č. 1134/1 v k.ú. Třebešice u Divišova. Žádost o pokácení uvedeného vzrostlého stromu podala obec Třebešice z důvodu viditelného silného proschnutí – proschlá koruna, odpadávající části větví, napadení hnilobou. Předmětný strom je povolen pokácet jak ze zdravotních‚ tak i bezpečnostních důvodů (lípa je v těsném sousedství barokní kapličky sv. Jana Nepomuckého a ohrožuje nejen stavbu kapličky, ale i přilehlé nemovitosti - rodinný dům, chatu a budovy patřící k zámku Třebešice). Vzhledem k výše uvedenému a s přihlédnutím k tomu, že žadatel provede náhradní výsadbu, Obecní úřad Třebešice rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze, podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním k Odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím Obecního úřadu Třebešice.

Rozdělovník

1) účastník řízení: Obec Třebešice, Třebešice 39, 257 26 Divišov, IČ: 00473375

2) ke spisu

 

Hana Moravcová, v.r.

starostka

Zveřejněno na úřední desce i elektronické úřední desce.

Vyvěšeno: 17.10.2016                           Sejmuto: 01.11.2016

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871