Zasedání ZO 6.12.2016 v 19:30 hod, navržený program

28.11.2016 14:35

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obcích a obecním zřízení a se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dle Jednacího řádu ZO Třebešice, čl. VII., bod b)  informuje o konání zasedání ZO Třebešice, svolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

Doba konání:         úterý 6.12.2016 v 19.30 h

Místo konání:         OÚ Třebešice


NAVRŽENÝ PROGRAM

1)     Zahájení a schválení programu

2)     Kontrola zápisu ze zasedání ZO dne 10.11.2016

3)     Schválení záměru na prodej části pozemku ve vlastnictví obce p.č. 1132/3 (nově vzniklá parcela 

        č. 1132/10 o výměře 29 m2)

4)     Záměr na pronájem nebytových prostor v budově OÚ Třebešice 39

5)     Záměr na směnu pozemků v k.ú. Třebešice ve vlastnictví akciové společnosti ve prospěch 

        obslužné komunikace p.č. 1118/1 – narovnání stavu

6)     Záměr na odkoupení částí pozemků ve vlastnictví soukromých osob ve prospěch obslužné 

        komunikace p.č. 1118/1 – narovnání stavu

7)     Záměr na prodej části obecního pozemku p.č. 1118/1 – narovnání stavu

8)     Rozpočet DSO BENEBUS na rok 2017

9)     Rozpočet DSO CHOPOS na rok 2017

10)   Návrh rozpočtu obce Třebešice na rok 2017

11)   Plán inventur Obce Třebešice pro rok 2016, inventarizační komise

12)   Zpráva ze zasedání DSO CHOPOS

13)   Různé

Diskuze

Závěr zasedání

 

Vyvěšeno:   28.11.2016

Sejmuto:     06.12.2016

Hana Moravcová

starostka

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871