Zasedání ZO 29.12.2016 v 19:30 hod, navržený program

20.12.2016 20:27

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obcích a obecním zřízení a se zákonem

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím informuje o konání zasedání ZO Třebešice

svolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

Doba konání:         čtvrtek 29.12.2016 v 19.30 h

Místo konání:         OÚ Třebešice


NAVRŽENÝ PROGRAM

1)     Zahájení a schválení programu

2)     Kontrola zápisu ze zasedání ZO dne 6.12.2016

3)     Záměr - pronájem nebytových prostor v budově OÚ Třebešice 39

2)     Záměr - směna pozemků v k.ú. Třebešice ve vlastnictví akciové společnosti ve prospěch obslužné komunikace p.č. 1118/1 – narovnání stavu

3)     Záměr - odkoupení částí pozemků ve vlastnictví soukromých osob ve prospěch obslužné komunikace p.č. 1118/1 – narovnání stavu

4)     Záměr - prodej části obecního pozemku p.č. 1118/1 – narovnání stavu

5)     Schválení rozpočtu obce Třebešice na rok 2017

6)     Rozpočtové opatření č. 5/2016

7)     Změna č.1 Územního plánu obce Třebešice

8)     Různé

Diskuze

Závěr zasedání

 

Vyvěšeno: 20.12.2016    Sejmuto: 29.12.2016

Hana Moravcová, starostka

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871