9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žadatelem o informaci může být právnická nebo fyzická osoba.

 

Obec Třebešice poskytuje informace tímto způsobem:

1) zveřejněním (z vlastní iniciativy obce)

·    na úřední desce OÚ

·    na internetových stránkách obce

 

2) na základě žádosti

·    ústní = (bez práva na odvolání a soudní přezkum, žádost se neeviduje)

·    písemné nebo telekomunikačním zařízením za podmínek, že

          - platí lhůty k vyřízení a právo žadatele na odvolání

          - žadatel si musí informaci osobně převzít

 

Obec Třebešice neposkytuje tyto informace:

·    jejichž poskytnutí vylučuje zákon (např. §§ 7 - 11 zákona 106/99 Sb.)

·    podklady k průběhu veřejných zakázek obce

·    informace z vnitřních předpisů úřadu

·    informace z vedených registrů (obyvatel, přestupků,dlužníků) pokud to výslovně neumožňuje 

     zákon

 

Lhůty stanovené zákonem pro vyřízení:

·    3 dny - po obdržení žádosti úřad sdělí,že věc nepatří do působnosti OÚ a věc se proto odkládá,

·    7 dní - po obdržení žádosti úřad sdělí,že požadovaná informace je zveřejněna a kde,

·    7 dní - po obdržení žádosti úřad vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 

     30 dnů od doručení výzvy,

·    15 dní - po doručení žádosti úřad vydá informaci (tuto lhůtu lze prodloužit o maximálně 10 dní s 

     tím,že žadatel je o prodloužení lhůty informován)

·    15 dní - po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty k jejímu 

     poskytnutí může žadatel podat odvolání,

·    15 dní - po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán

 

Obdrženou písemnou žádost o informaci lze vyřídit tímto způsobem:

·    poskytnutím informace - tj. poskytnutím písemného dokladu, ústní odpovědí nebo 

     nahlédnutím do písemností,

·    odložením žádosti - je-li žádost neúplná, žadatel ji přes výzvu nedoplnil nebo se žádost 

     nevztahuje k působnosti obce,

·    odmítnutím žádosti - pokud žadateli nevyhovíme rozhodnutím s náležitostmi dle § 15 odst. 

     2 zákona 106/1999 Sb.

·    nečinností - pokud úřad neodpoví na písemnou žádost do lhůty stanovené zákonem je to 

     považováno za zamítnutí žádostí s právem na odvolání - tento způsob nebude v podmínkách 

     Obecního úřadu v Třebešicích využíván.

 

Rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti k podání požadované informace vydává Obecní úřad Třebešice.

Rozhodnutí podepisuje starostka obce.